PROCEDURY PRACY Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 we Wrześni od 1.09.2021

Organizacja zajęć w szkole

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Wejścia/wyjścia uczniów do budynku szkoły:
 • ul. Słowackiego:
 • Wejście główne: klasy 4, 5 i 6
 • – Wejście od parkingu: klasy 7 i 8
 • – Wejście od osiedla: klasy 3
 • ul. Batorego:
 • – Wejście główne: klasy Ia, Ib, Ic, Id, Ie
 • – Wejście od strony boiska: oddziały przedszkolne 0b, 0c, IIa, IIb, IIc, IId.

Przed wejściem do budynku:

 • Wszystkie osoby wchodzące do szkoły są zobowiązane do zdezynfekowania rąk korzystając z dedykowanych do tego celu urządzeń zainstalowanych przy wejściach.
 • Należy stosować się do informacji pisemnych (instrukcji, zaleceń) zamieszczanych przy wejściach, na stronie internetowej szkoły i szkolnym FP, stosować się do poleceń nauczycieli dyżurujących oraz pracowników szkoły.
 • Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub we własnej szafce.
 • Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do szkoły,
 • Dopuszcza się możliwość wejścia rodzica/opiekuna w celu odebrania dziecka ze świetlicy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa:
 1. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 2. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 3. stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk.
 • Nauczyciele i inni pracownicy powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, bariery ochronne, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust).
 • Przebywanie w szkole osób z zewnątrz reguluje Zarządzenie nr 20 dyrektora SSP nr 6 we Wrześni z dnia 25 sierpnia 2020 r.
 • Szkoła zapewnia szybką, skuteczną komunikację z rodzicami/opiekunami ucznia poprzez wychowawców, innych nauczycieli, pielęgniarkę szkolną, sekretariat szkoły wykorzystując kontakt telefoniczny, komunikator e-dziennika, pocztę elektroniczną lub komunikatory społecznościowe.
 • Szkoła posiada termometry bezdotykowe. W przypadku podejrzenia niepokojących objawów wyznaczony pracownik dokonuje pomiaru temperatury.
 • Do pomiaru temperatury za pomocą termometru bezdotykowego upoważnieni są: pielęgniarka, nauczyciel, upoważniony pracownik szkoły.
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostaje niezwłocznie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu:
 • ul. Słowackiego: sala 201
 • ul. Batorego: sala 01 (przy nowej sali gimnastycznej).

przy zachowaniu min. 2 m odległości od innych osób, pracownik niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły własnym środkiem transportu.

Przerwy między lekcjami:

 • Uczniowie przebywający na przerwach w szkole zobowiązani są do:

– stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa w przestrzeni wspólnej szkoły w przypadku braku możliwości zachowania bezpiecznej odległości 1,5 m, dezynfekcja rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

– przebywania w pobliżu sal, w których odbywać będą zajęcia w swoim środowisku klasowym, grupie zajęciowej.

Sprzęt i wyposażenie obiektów szkolnych:

 • Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, zostają usunięte lub uniemożliwia się do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. Zgodnie z instrukcją dla pracowników obsługi szkoły.
 • W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 • Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Nauczyciele w klasach I-III organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. zachowując podczas przerw dystans społeczny.
 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

Regulamin korzystania z obiektów sportowych.

 • Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć techniki, plastyki, muzyki, należy czyścić lub dezynfekować.
 • Zasady korzystania z szatni:
 • UL. SŁOWACKIEGO:
 • uczniowie korzystają z przydzielonych szafek,
 • przed zajęciami wychowania fizycznego nauczyciele w zależności od liczebności grupy wyznaczają miejsce na przygotowanie się do zajęć.

UL. BATOREGO:

 • uczniowie korzystają z wyznaczonych szatni,
 • przed zajęciami wychowania fizycznego nauczyciele w zależności od liczebności grupy wyznaczają miejsce na przygotowanie się do zajęć
 • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicach szkolnych, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Zasady pracy świetlic szkolnych określa Regulamin świetlicy.
 • Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 • Zasady funkcjonowania stołówki szkolnej określa Regulamin stołówki
 • Uczniowie klas II korzystają ze stołówki przy ul. Słowackiego.
 • Podczas zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole obowiązują odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych.
 • Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach określa Regulamin biblioteki
 • Zasady funkcjonowania gabinetu pielęgniarki szkolnej określa Regulamin funkcjonowania gabinetu.
 • Zapewnia się uczniom korzystanie z dystrybutorów wody pod nadzorem opiekuna.