Historia szkoły

Dzieje Szkoły Podstawowej nr 6 we Wrześni datują się od 20 maja 1990 r. bowiem taką datą opatrzone jest orzeczenie o organizacji Szkoły Podstawowej nr 6 we Wrześni z klasami I-V w roku szkolnym 1990 i docelowo z klasami I-VIII

 W orzeczeniu czytamy m.in.:

 Na podstawie zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 30.11.1982 Nr KO-141-7/82 w sprawie organizacji szkół podstawowych (Dz. Urz. MOiW Nr 13, poz. 127) orzeka się, co następuje:
 1. siedzibą Szkoły Podstawowej Nr 6 jest budynek przy ul. Batorego
 2. do obwodu tej szkoły włączone są ulice: Kilińskiego, Kościuszki (nowe bloki).
 Pismo zostało podpisane przez ówczesnego Inspektora Oświaty i Wychowania mgra Jana Izdebskiego.

   W tym czasie trwały już prace budowlane związane z adaptacją budynków na potrzeby szkoły. Wcześniej w przejętych zabudowaniach mieściła się Polska Jednostka Wojskowa. Główne prace w pomieszczeniach wykonywała firma PEBEROL z Wrześni.
   Bardzo duży wkład pracy ponieśli również rodzice uczniów mających uczęszczać do nowej szkoły. Szkoła powstała w celu polepszenia warunków do nauki dla dzieci z terenu Wrześni.
   Inauguracja roku szkolnego odbyła się 3.09.1990 r. przy udziale dyrekcji szkoły, grona pedagogicznego, młodzieży i zaproszonych gości: kuratora Zygmunta Sobczyńskiego i ks. Władysława Kierzka.
   W miarę przybywania nowych uczniów do szkoły, rosły potrzeby lokalowe, w związku z tym przekazano do adaptacji pomieszczenia sąsiedniego budynku. Już 15 października 1991 r. nastąpił techniczny odbiór zaadaptowanych pomieszczeń znajdujących się na parterze wcześniej wspomnianego budynku. Cztery miesiące później – 28 lutego 1992 r. oddano do użytku szkole pięć pomieszczeń znajdujących się w sąsiednim budynku i łącznik między obydwoma budynkami. Taką bazą klasową szkoła dysponuje do dzisiaj. Na uwagę zasługuje również fakt, że ze względów finansowych nie można było rozpocząć rozbudowy sali gimnastycznej. Oddano ją do użytku przy pomocy Kuratorium Oświaty i rodziców w 1994 r. po trzech miesiącach prac adaptacyjnych. Dysponujemy 16 salami lekcyjnymi do zajęć dydaktycznych, świetlicą, biblioteką i salą gimnastyczną, dwoma boiskami. Posiadamy dwie pracownie informatyczne z dostępem do internetu. Ponadto dysponujemy pracownią: przyrodniczą, techniczną.
   Szkoła bardzo szybko osiągnęła wysoki poziom nauczania o czym świadczyć może fakt, że bardzo duży odsetek absolwentów dostawał się do wybranych przez siebie szkół średnich.
   W szkole jako jedynej w województwie poznańskim prowadzono zajęcia socjoterapii. Przez wszystkie lata odbywały się zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci w zakresie turystyki (rajdy, obozy letnie i zimowe, obejmujące swoim zakresem województwo), przedmiotów: języka polskiego, matematyki, informatyki, biologii, chemii, strzelectwa, muzyki, itp.
   Nawiązano współpracę i wymianę uczniów z IGS Garbsen w Niemczech. Do szkoły uczęszczają dzieci z porażeniem mózgowym, zanikiem mięśni, niedosłuchem, kierowane z poradni psychologiczno-pedagogicznej (ze względu na słabą odporność psychiczną), jest to szkoła masowa.
   Szkoła prowadzi szereg programów mających na celu pokojowe rozwiązywanie konfliktów, zapobieganie narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi.
   Uczniowie przez wszystkie lata reprezentowali szkołę licznie w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych osiągając bardzo dobre wyniki na szczeblu rejonowym i wojewódzkim. Na stałe do kanonu szkolnego weszły takie imprezy jak: pasowanie na ucznia, święto pieczonego ziemniaka, DEN, wymiana młodzieży z Garbsen, obozy zimowe, turniej krajoznawczy, konkurs ortograficzny, szkolne konkursy matematyczne „Mistrz rachunku” i „RozGRYwki Matematyczne”, rajd „Kwitnąca Sosna”, przegląd piosenki „Ekosong”, konkurs Omnibus, dyskoteki i inne imprezy okolicznościowe.
   Społeczność szkolna na bieżąco przez wszystkie lata współpracuje z innymi szkołami z gminy i regionu, Ligą Obrony Kraju, PCK, PTTK, służbą zdrowia, miejscowymi zakładami pracy, firmami i fundacjami.
   W 1994 r. pani Dyrektor Lucyna Zbierska otrzymała w dowód uznania za prowadzenie placówki Nagrodę Kuratora I Stopnia.
   Trudne chwile dla szkoły to, po raz pierwszy luty 1994 r., kiedy to podjęto próbę likwidacji szkoły z inicjatywy Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Jednak ze względów prawnych nie doszło do niej.
   W 1995 r. w drodze konkursu zostaje wyłoniony nowy dyrektor, zostaje nim nauczyciel szkoły Dariusz Andrzejewski. Powierzenie mu obowiązków następuje 31.08. 1995 r.
   W 1996 r. szkoły zostały przejęte przez gminę. Urząd Miasta i Gminy we Wrześni już w lutym podejmuje kolejną próbę likwidacji placówki, tłumacząc ten fakt m.in. względami ekonomicznymi. Przy bardzo dużym oporze rodziców nie daje na nią zgody Kurator Oświaty.
   W 1999 roku została wprowadzona reforma oświaty. W budynku sąsiedniej szkoły nr 5 utworzono Gimnazjum nr 2 – młodzież i nauczyciele popularnej „piątki” przeniesieni zostali do naszej szkoły.