Zajęcia na Orliku odbywają się w ramach Programu Aktywna Szkoła – Aktywny Orlik.

Aktywna Szkoła to program stworzony z myślą o realizacji strategicznego celu w obszarze kultury fizycznej – Aktywne i zdrowe społeczeństwo. Program ten to kompleksowe wsparcie aktywności fizycznej skierowane w szczególności do dzieci i młodzieży, ale także do osób dorosłych. Dzięki optymalnemu wykorzystaniu przyszkolnej i samorządowej infrastruktury sportowej oraz zapewnieniu profesjonalnego wsparcia trenerskiego umożliwiamy aktywizację społeczeństwa na poziomie lokalnym.

Regulamin porządkowy
korzystania z kompleksu boisk sportowych
Moje boisko – Orlik 2012

 1. Boiska są czynne w następujących terminach:
  a. planowe zajęcia szkolne dla uczniów danej szkoły:
  poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 16.00b.
  b. boiska dostępne dla wszystkich chętnych
  poniedziałek – piątek godz. 16.00 – 20.00
  sobota godz. 10.00 – 15.00
  c. szczegółowe godziny korzystania z danego boiska w danym miesiącu określa Grafik korzystania z kompleksu boisk sportowych
  d. w okresie wakacyjnym Orliki będą czynne wg odrębnego harmonogramu
  e. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM OTWARCIA BOISKA ZNAJDUJE SIĘ NA OBIEKCIE i uzależniony jest od ilości dni pracujących w danym miesiącu
 2. W celu zaoszczędzenia energii elektrycznej wprowadza się w miesiącach: marzec, październik i listopad minimalne limity liczebności użytkowników korzystających z obiektu od godziny 15.00 do 21.00:
  a. dla boiska piłkarskiego – 10 osób,
  b. dla boiska wielofunkcyjnego – 10 osób.
 3. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt 1 „b” koordynuje pełniący dyżur trener animator.
 4. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników.
 5. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u trenera animatora.
 6. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt 7 „a” (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z krótkimi korkami z tworzywa sztucznego).
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
  a. używania butów piłkarskich z długimi metalowymi korkami oraz kolców
  b. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.
  c. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska
  d. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe
  e. palenia tytoniu i spożywania alkoholu
  f. zaśmiecania
  g. przeszkadzania w zajęciach lub grze
  h. zakłócania porządku i używania słów wulgarnych
  i. przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku; w miesiącach jesiennych dopuszcza się korzystanie z boisk pod opieką osób dorosłych,
  j. wprowadzania zwierząt
  k. korzystania z boisk bez zgody trenera animatora. 
 8. Poza planowymi zajęciami wymienionymi w pkt 1 „a”:
  a. szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu,
  b. użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają za wyrządzone szkody.
 9. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
 10. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.
 11. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
 12. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niżej wymienionego regulaminu, a w szczególności stosować się do uwag trenera animatora.
 13. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje trener animator.
 14. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt 7 korzystania z boisk podejmuje trener animator, który w zależności od sytuacji może:
  – nakazać zmianę obuwia sportowego,
  – zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
  – nakazać opuszczenie terenu boisk i szkoły.