Formularz zgłoszeniowy

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY IV SPORTOWEJ

w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II

w roku szkolnym 2022/2023

Na podstawie:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. „Prawo oświatowe” (Dz.U. z 2017, poz. 59, art. 18 ust. 5, p. 1 i 2),

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów  i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. 2017. 617).

§ 1

 1. W klasie sportowej będzie prowadzone szkolenie sportowe na etapie ukierunkowanym w dyscyplinie siatkówka dziewcząt i koszykówka chłopców.
 2. Klasa sportowa nie jest objęta rejonizacją, nie obowiązuje w niej ustalony dla SSP nr 6 obwód szkolny.
 3. Do klasy sportowej może uczęszczać uczeń, który:
 • w roku rozpoczęcia nauki w klasie IV sportowej ukończył lub ukończy 9 lub 10 lat, wykazuje bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej,
 • zaliczył z odpowiednim wynikiem próbę sprawności fizycznej,
 • posiada pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów).

 

§2

 1. Dokumenty wymagane przy przyjęciu ucznia do klasy sportowej:
 • podanie o przyjęcie do klasy
 • ocena opisowa z I półrocza klasy III,
 • dwie podpisane fotografie (nie dotyczy uczniów SSP nr 6),
 • oryginał świadectwa ukończenia klasy III szkoły podstawowej (nie dotyczy uczniów SSP nr 6 we Wrześni),
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

 

§3

 1. Terminy rekrutacji:
 • od 11 marca do 18 marca br. składanie podań o przyjęcie do klasy wraz z oceną opisową z I półrocza klasy III,
 • 23 marca godz. 16.00 przeprowadzenie próby sprawności fizycznej,
 • 30 marca br. następuje udostępnienie wyników z testu sprawności fizycznej i opublikowanie listy zakwalifikowanych do klasy sportowej,
 • od 1 kwietnia do 6 kwietnia br. składanie w szkole potwierdzenia woli zapisu dziecka,
 • 6 kwietnia br. ogłoszenie listy przyjętych do klasy IV sportowej,
 • od 4 do 10 maja br. procedura odwoławcza.

Uczniowie przyjęci do klasy sportowej są zobligowani dostarczyć do 1 września br. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej w przychodni sportowo-lekarskiej

§4

 1. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:
 • dyrektor lub wicedyrektor szkoły jako przewodniczący,
 • nauczyciele wychowania fizycznego,
 • pedagog szkolny.