REGULAMIN STOŁÓWKI

W SAMORZĄDOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 WE WRZEŚNI

§1

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej

1. Do korzystania ze stołówki są uprawnieni uczniowie oraz pracownicy szkoły zdeklarowani (podpisany regulamin i oddany wicedyrektor szkoły; aktywowanie
w systemie loca).

2. Wydawanie posiłków odbywa się:

a/ w budynku przy ul. Słowackiego w godzinach:

  • od 11.40 do 11.55 kl. 2, 3

  • od 12.00 do 12.30 uczniowie, którzy już skończyli lekcje

  • od 12.35 do 12.55 kl. 4,5,6

  • od 13.00 do 13.30 uczniowie, którzy już skończyli lekcje

  • od 13.35 do 13.55 kl. 7,8

  • od 14.00 do 14.45 uczniowie, którzy skończyli lekcje

b/ w budynku przy ul. Batorego w godzinach od 11.40 do 13.30.

3. Warunkiem wejścia na stołówkę (przy ul. Słowackiego) w czasie wydawania obiadów jest posiadanie karty.

4. Uczeń jest odpowiedzialny za swoją kartę, zabrania się jej udostępniania innym uczniom.

5. W nadzwyczajnych sytuacjach nauczyciel pełniący dyżur może pozwolić wejść
na stołówkę bez karty, ale trzykrotny brak karty skutkuje punktami ujemnymi, zgodnie z zasadami oceniania zachowania zawartymi w statucie szkoły.

6. Każda osoba korzystająca z obiadów może wejść na stołówkę tylko 1 raz.

§2

Zasady bezpieczeństwa i higieny:

1. Na stołówce mogą przebywać tylko osoby spożywające posiłek, które są zobowiązane do zachowania się cicho i kulturalnie.

2. Wszyscy korzystający ze stołówki powinni dbać o ład i porządek (odnoszenie naczyń do zmywalni; zasuwanie krzesła za sobą).

Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo Jego rodzic/opiekun.

§3

Zasady odpłatności za korzystanie ze stołówki:

1. Wysokość opłat za obiady w stołówce szkolnej wynosi:

  • jeden posiłek (dwudaniowy) dla ucznia – 6 zł

  • jeden posiłek (dwudaniowy) dla pracownika szkoły – 9 zł.

    2. Należność za posiłki należy uregulować z góry do 15 dnia każdego miesiąca

na konto: PBS Września

59 9681 0002 0014 4153 1108 2990
w treści przelewu proszę podać imię i nazwisko ucznia (pracownika) oraz klasę

np. Jan Kowalski; 4a; wpłata za obiady wrzesień 2023

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za błędnie opisane przelewy/wpłaty na jej rachunek bankowy. 

BRAK ODNOTOWANEJ NA RACHUNKU SZKOŁY WPŁATY
DO OSTATNIEGO DNIA MIESIĄCA SKUTKUJE SKREŚLENIEM Z LISTY OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POSIŁKÓW Z PIERWSZYM DNIEM NASTĘPNEGO MIESIĄCA.

3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może, na wniosek rodzica
lub opiekuna, jednorazowo wyznaczyć inny niż określony w pkt. 2 termin wniesienia opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej.

4. Ogólne informacje na temat wpłat są co miesiąc umieszczane na tablicach informacyjnych w szkole i na stronie internetowej szkoły w zakładce „Obiady”.

5. Indywidualne rozliczenie za miniony miesiąc każdy rodzic/opiekun otrzymuje
na podany w sekretariacie szkoły adres elektroniczny.

6. Rodzic lub uczeń ma prawo dokonać odpisu z obiadu.

Rezygnację z posiłku w danym dniu należy zgłosić najpóźniej dzień wcześniej telefonicznie lub osobiście u wicedyrektor lub w sekretariacie szkoły;
w nadzwyczajnych sytuacjach w dniu rezygnacji z posiłku, ale nie później niż
do godz. 8.30.

Niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega odliczeniu kosztów.

7. Nauczyciele organizujący wycieczkę klasową lub wyjście z pojedynczymi
uczniami mają obowiązek zgłosić ten fakt u wicedyrektor lub w sekretariacie szkoły przynajmniej tydzień przed wycieczką/wyjściem.

8. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności w dodatkowych terminach, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.

§4

1.  Umożliwia się kupowanie pojedynczych posiłków przez uczniów i pracowników w opłatach ustalonych jak wyżej, jednak chęć wykupienia posiłku musi być zgłoszona dzień wcześniej.

2. Stołówka nie wydaje posiłków na wynos osobom nieuprawnionym.

§5

Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu stanowi podstawę do skreślenia z listy osób korzystających z posiłków.

Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 4 września 2023 r. do odwołania.

Regulamin przyjęto 30 sierpnia 2023 r. na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.