REGULAMIN STOŁÓWKI

W SAMORZĄDOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 WE WRZEŚNI

&1

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej

1. Do korzystania ze stołówki są uprawnieni uczniowie oraz pracownicy szkoły zdeklarowani (podpisany regulamin i oddany wicedyrektor szkoły; aktywowanie w  systemie loca).

2. Wydawanie posiłków odbywa się:

a/  w budynku przy ul. Słowackiego w godzinach:

·        od 11.40 do 11.50  kl. 3 i dzieci będące w świetlicy

·        od 12.00 do 12.30  uczniowie, którzy już skończyli lekcje

·        od 12.35 do 12.50  kl.  4, 5, 6 – oraz uczniowie, którzy skończyli lekcje

·        od 13.35 do 13.50  kl. 7 i 8

·        od 14.00 do 14.45  uczniowie, którzy skończyli lekcje

b/ w budynku przy ul. Batorego w godzinach od 12.00 do 13.00.

3. Warunkiem wejścia na stołówkę (przy ul. Słowackiego) w czasie wydawania obiadów jest posiadanie karty.

4. Uczeń jest odpowiedzialny za swoją kartę, zabrania się jej udostępniania innym uczniom.

5. W nadzwyczajnych sytuacjach nauczyciel pełniący dyżur może pozwolić wejść na stołówkę bez karty, ale trzykrotny brak karty skutkuje punktami ujemnymi, zgodnie z zasadami oceniania zachowania zawartymi w statucie szkoły.

6. Każda osoba korzystająca z obiadów może wejść na stołówkę tylko 1 raz.

&2

Zasady bezpieczeństwa i higieny:

1. Na stołówce mogą przebywać tylko osoby spożywające posiłek, które są zobowiązane do zachowania się cicho i kulturalnie.

2. Wszyscy korzystający ze stołówki powinni dbać o ład i porządek (odnoszenie naczyń do zmywalni; zasuwanie krzesła za sobą).

Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzic/opiekun.

                         

&3

Zasady odpłatności za korzystanie ze stołówki:

1. Wysokość opłat za obiady w stołówce szkolnej wynosi: jeden posiłek (dwudaniowy) dla ucznia – 5 zł

2. Należność za posiłki należy uregulować z góry do 15 dnia każdego miesiąca

(za przekroczenie terminu płatności zostaną naliczone odsetki ustawowe) na konto:

PBS Września
59 9681 0002 0014 4153 1108 2990
w treści przelewu proszę podać imię i nazwisko ucznia (pracownika) oraz klasę

np. Jan Kowalski; 4a; wpłata za obiady styczeń 2022

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za błędnie opisane przelewy/wpłaty/

BRAK ODNOTOWANEJ NA RACHUNKU SZKOŁY WPŁATY DO  OSTATNIEGO DNIA MIESIĄCA SKUTKUJE SKREŚLENIEM Z LISTY OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POSIŁKÓW Z PIERWSZYM DNIEM NASTĘPNEGO MIESIĄCA. 

3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może, na wniosek rodzica lub opiekuna, jednorazowo wyznaczyć inny niż określony w pkt. 2 termin wniesienia opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej.

4. Ogólne informacje na temat wpłat są co miesiąc umieszczane na tablicach informacyjnych w szkole i na stronie internetowej  w zakładce „Obiady”.

5. Indywidualne rozliczenie za miniony miesiąc każdy rodzic/opiekun otrzymuje na podany w sekretariacie szkoły adres elektroniczny.

6. Rodzic lub uczeń ma prawo dokonać odpisu z obiadu.

Rezygnację z posiłku w danym dniu należy zgłosić najpóźniej dzień wcześniej telefonicznie lub osobiście u wicedyrektor lub w sekretariacie szkoły; w nadzwyczajnych sytuacjach w dniu rezygnacji z posiłku, ale nie później niż do godz. 9.00.

Niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega odliczeniu kosztów.

7. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności w dodatkowych terminach, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.

& 4

1. Umożliwia się kupowanie pojedynczych posiłków  przez uczniów i pracowników w opłatach ustalonych jak wyżej, jednak chęć wykupienia posiłku musi być zgłoszona dzień wcześniej.

2. Stołówka nie wydaje posiłków na wynos osobom nieuprawnionym.

&5

Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu stanowi podstawę do skreślenia z listy osób korzystających z posiłków.