Regulamin opieki świetlicowej w SSP nr 6

1.     W pierwszej kolejności z opieki świetlicowej mogą skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

2.     Do świetlicy może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz, gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

3.     Przyjmowanie dzieci do świetlicy dokonuje się corocznie w oparciu o złożenie przez rodziców/opiekunów karty zgłoszenia, którą można pobrać ze strony internetowej szkoły, bądź od wychowawców.

4.     Świetlica czynna jest:

·        w budynku przy ul. Słowackiego

– parter w godzinach 6.30-16.30

– piętro w godzinach 8.00-15.00

·        w budynku przy ul. Batorego w godzinach 6.30–16.30

5.     Wszystkie osoby wchodzące do świetlicy są zobowiązane do zdezynfekowania rąk, korzystając z dedykowanych do tego celu urządzeń.

6.     Tylko w wyjątkowej sytuacji (odebranie dziecka ze świetlicy) rodzic/opiekun może wejść do przestrzeni wspólnej szkoły, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

7.     W świetlicy dziecko może przebywać bez maseczki.

8.      Jeśli w trakcie trwania zajęć świetlicowych nauczyciel zauważy niepokojące objawy chorobowe u dziecka niezwłocznie powiadomi rodzica/opiekuna prawnego o konieczności pilnego odebrania dziecka.

9.      Dzieci po przyjściu do świetlicy mają obowiązek zapisać się na liście obecności u wychowawcy świetlicy i odpisać po jej opuszczeniu.

10.    Uzupełnieniem dziennika jest dzienna karta obecności ucznia oraz wykaz wychowawców odpowiedzialnych za daną grupę uczniów na dany dzień i godzinę.

11.    Uczeń nie może opuszczać świetlicy bez pozwolenia wychowawców; ma także obowiązek aktywnie uczestniczyć w zajęciach.

12.    Podczas pobytu w świetlicy należy zachowywać się kulturalnie, dbać o porządek i wystrój świetlicy.

13.    Do innych uczestników zajęć należy odnosić się w sposób koleżeński i życzliwy,
 w razie potrzeby służyć im pomocą.

14.   Należy prawidłowo i zgodnie z ich przeznaczeniem korzystać z urządzeń i sprzętu świetlicowego, chronić je przed zniszczeniem. Telefonów komórkowych używamy w wyjątkowych wypadkach za zgodą nauczyciela – wychowawcy.

15.   Za rzeczy wartościowe pozostawione w świetlicy wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności.

16.   Rodzice/opiekunowie zapisując dziecko do świetlicy mają obowiązek zapoznać się z niniejszymi procedurami obowiązującymi w świetlicy szkolnej  SSP nr 6 we Wrześni, które znajdują się na stronie internetowej szkoły.