„Zdrowie to coś z czego ludzie się cieszą”

Definicja przedszkolaka

„Codzienne przyjemności i radości Towarzyszą zdrowemu i sensownemu życiu”

Wypowiedź dorosłego

Zdrowie psychiczne jest pojęciem niejednoznacznym. Jego definicja zależy od przyjętych kryteriów (wewnętrzne mechanizmy i/ lub zachowania) oraz norm (ilościowe, społeczno–kulturowe, teoretyczne). W modelu biomedycznym, który zakłada dualizm człowieka, zdrowie to brak choroby. W modelu holistyczno-funkcjonalnym, przyjmującym przenikanie się sfery fizycznej i psychicznej, jest ono definiowane jako proces równoważenia zasobów i czynników ryzyka. Niezależnie od przyjętej definicji zdrowie psychiczne pozostaje w bliskiej relacji z naszym stanem emocjonalnym. Ten związek uwzględniają zacytowane powyżej słowa dziecka i dorosłego (przytoczone za H. Sęk, 2008, Udział pozytywnych emocji w osiąganiu zdrowia.)

Pozytywne emocje, związane z oceną zdarzeń jako zgodnych z własnymi celami i systemem wartości, sprzyjają twórczej zabawie, eksperymentowaniu, odkrywaniu, poszerzają zakres uwagi a tym samym budują potencjał zdrowia. Zważając na to, że radość dzielona z innymi (zwłaszcza empatycznymi, uważnymi i reagującymi odbiorcami) cieszy bardziej i wzmacnia więzi, mamy nieskomplikowany przepis na to jak dbać o dobrostan psychiczny własny i naszych bliskich.