REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

 2. Z biblioteki mogą korzystać:
 • uczniowie – na podstawie zapisów w dzienniku klasowym,
 • nauczyciele i pracownicy Szkoły – na podstawie legitymacji służbowych,
 • rodzice – na podstawie karty czytelnika dziecka lub dowodu osobistego,
 • inne osoby – za zgodą Dyrektora.
 1. Nadzór pedagogiczny nad biblioteką szkolną pełni Dyrektor (zastępca Dyrektora).

Dyrektor Szkoły:

 • zapewnia odpowiednie pomieszczenia na bibliotekę, właściwe wyposażenie oraz środki finansowe na jej działalność,
 • zatrudnia wykwalifikowaną kadrę zgodnie z obowiązującymi normami,
 • wydaje decyzje w sprawie przeprowadzania skontrum zbiorów bibliotecznych oraz przekazania biblioteki, jeśli następuje zmiana pracownika,
 • zatwierdza regulamin biblioteki (czytelni, wypożyczalni, korzystania ze zbiorów audiowizualnych),
 • zapewnia godziny na realizację programu przysposobienia czytelniczego,
 • zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy.
 1. Rada Pedagogiczna:

– zatwierdza plan pracy biblioteki,

 • opiniuje projekt budżetu biblioteki,
 • analizuje stan czytelnictwa
 • opiniuje Regulamin biblioteki,
 • podejmuje uchwałę w sprawie innowacji zgłoszonych przez nauczyciela bibliotekarza.
 1. Nauczyciele i wychowawcy:
 • współpracują z biblioteką szkolną w zakresie rozbudzania i rozwijania potrzeb

i zainteresowań czytelniczych uczniów,

 • współuczestniczą w edukacji samokształceniowej uczniów,
 • znają zbiory biblioteki w zakresie nauczanego przedmiotu, zgłaszają propozycje dotyczące gromadzenia zbiorów, udzielają pomocy w selekcji zbiorów,
 • formułują wnioski i uwagi dotyczące usprawnienia pracy biblioteki
 • współdziałają w tworzeniu warsztatu informacyjnego,
 • współdziałają w zakresie egzekwowania postanowień Regulaminu Biblioteki.
  II FUNKCJE I ZADANIA BIBLIOTEKI

Biblioteka szkolna:

 • służy realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,

– rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich kulturę czytelniczą,

 • przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje do korzystania
  z różnych źródeł informacji oraz bibliotek,

 • stanowi ośrodek informacji o dokumentach (materiałach dydaktycznych) gromadzonych w Szkole,

 • jest pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się zgromadzone zbiory biblioteczne na zajęciach z uczniami,

 • wspiera działalność opiekuńczo-wychowawczą Szkoły w zakresie pomocy uczniom wymagającym opieki dydaktycznej i wychowawczej (zdolnym, trudnym),

 • zaspokaja potrzeby kulturalno-rekreacyjne uczniów,

 • wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli,

 • współuczestniczy w działaniach mających na celu upowszechnianie wiedzy w zakresie wychowania czytelniczego w rodzinie.

 • III ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

 1. Praca pedagogiczna:

– udostępnianie zbiorów,

 • udzielanie informacji,

 • poradnictwo w doborze lektury,

 • przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji przy współudziale wychowawców i nauczycieli różnych przedmiotów (zgodnie z programem przysposobienia czytelniczego
  i informacyjnego – w formie zajęć grupowych oraz przez pracę indywidualną
  z uczniem),

 • indywidualne kontakty z uczniami zdolnymi, trudnymi itp.,

 • prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa,

 • inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego,

 • pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno-wychowawczych, związanych z książką i innymi źródłami informacji,

 • informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów

 1. Prace organizacyjno-techniczne:

 • gromadzenie zbiorów,

 • ewidencja i opracowanie zbiorów,

 • selekcja zbiorów,

 • prowadzenie warsztatu informacyjnego (księgozbiór podręczny, katalogi, kartoteki, teczki tematyczne),

 • prace związane z planowaniem i sprawozdawczością (roczne plany pracy
  i sprawozdania, planowanie wydatków, statystyka czytelnictwa dzienna, semestralna i roczna),

 • prowadzenie dokumentacji bibliotecznej.

 1. Inne obowiązki i uprawnienia

 • odpowiedzialność za stan i wykorzystanie zbiorów,

 • uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością (na zakończenie każdego roku kalendarzowego),

 • współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami,

 • współdziałanie z pedagogiem szkolnym w celu zorganizowania pomocy
  w dostępie do podręczników szkolnych uczniom z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej,

 • współpraca z rodzicami,

 • współpraca z innymi bibliotekami,

 • proponowanie innowacji w działalności biblioteki.

 • IV ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

 1. Lokale biblioteki mieszczą się w SSP nr 6 przy ul. Słowackiego 41 oraz
  ul. Batorego 8.

 2. Czas pracy biblioteki:

 • biblioteka jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie
  z organizacją roku szkolnego,

 • czas otwarcia biblioteki zatwierdza na początku roku szkolnego Dyrektor Szkoły.

 1. Zbiory:

 1. struktura zbiorów zależy od: poziomu organizacyjnego i profilu Szkoły, zainteresowań czytelników, dostępności do zbiorów innych bibliotek,

 2. rodzaje zbiorów:

 • wydawnictwa informacyjne i albumowe,

 • programy i podręczniki szkolne,

 • lektury uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów,

 • wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej,

 • czasopisma dla dzieci i młodzieży, ogólnopedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli, naukowe, popularnonaukowe, społeczno-kulturalne, gazety,

 • podstawowe wydawnictwa stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli,

 • materiały audiowizualne,

 • materiały regionalne.

 • materiały dotyczące patrona szkoły

 1. Pracownicy:

 • w bibliotece zatrudnieni są nauczyciele bibliotekarze, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami,

 • zadania poszczególnych nauczycieli bibliotekarzy określone są w zakresach ich obowiązków.

 1. Finansowanie wydatków:

 • podstawowym źródłem finansowym biblioteki jest budżet Szkoły,

 • planowane roczne wydatki biblioteki stanowią część składową planu finansowego Szkoły, który opiniuje Rada Pedagogiczna, a następnie Rada Szkoły,

 • biblioteka może otrzymywać dotacje na swą działalność od Rady Rodziców lub z innych źródeł,

 • biblioteka może zdobywać dodatkowe środki finansowe przez prowadzenie działalności gospodarczej, pod warunkiem, że działalność ta nie koliduje
  z realizacją jej podstawowych zadań.

V PRAWA I OBOWIĄZKI CZYTELNIKÓW

 1. Zasady korzystania z wypożyczalni:

– z wypożyczalni mogą korzystać bezpośrednio wszyscy uczniowie
i pracownicy szkoły,

– zbiory biblioteki udostępniane są od września do czerwca, w czasie godzin ustalonych corocznie przez nauczycieli bibliotekarzy i wyszczególnionych na drzwiach do biblioteki,

– czytelnik ma możliwość wypożyczenia książek również na okres ferii zimowych i letnich (zasada ta nie dotyczy uczniów kończących szkołę
i odchodzących ze szkoły),

– każdy czytelnik zobowiązany jest zaznajomić się z regulaminem wypożyczalni i stosować się do jego zaleceń,

– korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne,

– czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko,

– czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie

wypożyczonych przez siebie książek,

– czytelnik ma dostęp do książek i czasopism znajdujących się na regałach otwartych ( do innych zbiorów – za pośrednictwem bibliotekarza),

– w wypożyczalni należy mówić przyciszonym głosem,

– z końcem każdego roku szkolnego (w wyznaczonym terminie) wszystkie książki

wypożyczone z biblioteki powinny być zwrócone,

– nauczyciele również powinni zwrócić wypożyczone przez siebie książki oraz materiały

audiowizualne,

– w przypadkach uzasadnionych wypożyczalnia może żądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu,

– z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu, nie wynosząc ich poza bibliotekę (wyjątek dotyczy nauczycieli biorących książki
i inne materiały z tego zbioru potrzebne do zajęć dydaktycznych),

– wypożyczanie książek odbywa się za pośrednictwem bibliotekarza,

– nie można wypożyczonych książek oddawać samowolnie innej osobie,

– każdy uczeń może jednorazowo wypożyczyć 3 książki na okres dwóch tygodni,

– w uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń (np. dla olimpijczyków), może prolongować termin zwrotu,

– czytelnik może prosić o zarezerwowanie książki,

– książek i czasopism nie wolno niszczyć (nie należy dokonywać zakreśleń, notatek na marginesach, zaginać lub wyrywać kartek itp.), a zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi,

– w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, czasopisma, czytelnik zobowiązany jest do odkupienia takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez bibliotekarza,

– czytelnik zobowiązany jest szanować wypożyczone książki oraz odpowiednio je przechowywać,

– w przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką,

– uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody, dyplomy na koniec roku szkolnego,

 1. Zasady korzystania z czytelni:

– z czytelni może korzystać każdy uczeń i pracownik szkoły,

– czytelnia szkolna otwarta jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej,

– w czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków,

– uczniowie przebywający w czytelni pozostają pod opieką bibliotekarza lub nauczyciela prowadzącego zajęcia,

– w czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki,

– przed opuszczeniem czytelni czasopisma odnosi się na miejsce, a książki oddaje bibliotekarzowi,

– kopiowanie materiałów dopuszczalne jest wyłącznie za zgodą bibliotekarza,

– książki i czasopisma należy szanować, a zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

VI WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY ZAPEWNIENIA UCZNIOM NIEODPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH W SAMORZĄDOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 WE WRZEŚNI

1. Regulamin udostępniania uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych:

– zgodnie z art.22aj Ustawy o systemie oświaty biblioteka szkolna gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,

– biblioteka wypożycza nieodpłatnie uczniom podręczniki/materiały edukacyjne mające postać papierową oraz zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną,

– podręczniki i materiały edukacyjne powinny być użytkowane przez okres co najmniej trzech lat,

– biblioteka szkolna przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe lub je udostępnia.

– podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane uczniom na okres zajęć dydaktyczno – wychowawczych danego roku szkolnego,

– podręczniki są wypożyczane uczniom wg harmonogramu od początku roku szkolnego, a w przypadkach innych (losowych) również w innym terminie, w trakcie roku szkolnego,

– dołączone do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyty CD/DVD, mapy plansze, itd. stanowią integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych (nie mogą być wypożyczane oddzielnie),

– wychowawcy klas zobowiązani są do zapoznania uczniów i ich rodziców
z procedurą wypożyczania (zawartą w regulaminie udostępniania uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych) – zostaje to potwierdzone podpisem rodziców lub opiekunów uczniów na stosownym oświadczeniu. – wypożyczenia podręczników dokonuje nauczyciel bibliotekarz na podstawie imiennych list uczniów, zgodnych z listami poszczególnych klas, zamieszczonych
w dzienniku lekcyjnym oraz przy pomocy programu komputerowego Mol Optivum, – w celu zapewnienia pełnej i terminowej realizacji zadania, nauczyciela bibliotekarza aktywnie wspierają wychowawcy klas,

– podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem a wychowawcą klasy (zasadę tę stosuje się również do zwrotu podręczników),

– uczniowie nieobecni w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania podręczników,
w celu otrzymania/zwrotu podręcznika zgłaszają się indywidualnie lub poprzez wychowawcę klasy do nauczyciela bibliotekarza,

– materiały ćwiczeniowe (przeznaczone do obowiązkowych zajęć dydaktycznych) szkoła przekazuje uczniom, za pośrednictwem biblioteki i wychowawców klas, na podstawie odpowiednich protokołów (materiały ćwiczeniowe, których wartość nie jest doliczana do wartości księgozbioru biblioteki szkolnej, stają się własnością uczniów, nie obowiązuje ich zwrot),

– rodzice lub opiekunowie uczniów zobowiązani są do podpisania protokołu odbioru materiałów ćwiczeniowych (za zebranie od rodziców podpisów, potwierdzających odbiór materiałów ćwiczeniowych, odpowiedzialni są wychowawcy klas),

– w przypadku, gdy uczeń z różnych powodów zostaje wykreślony z księgi ewidencji uczniów szkoły, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne wychowawcy lub do biblioteki szkolnej,

– w czerwcu uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej – według harmonogramu ustalonego przez nauczyciela bibliotekarza i wychowawców klas (uczniowie przystępujący do egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku szkolnego), – wychowawca ma obowiązek przypomnieć uczniom o terminowym zwrocie kompletu nieuszkodzonych podręczników,
– podczas zwrotu podręczników do biblioteki nauczyciele dokonują ich oględzin
i wspólnie z nauczycielem bibliotekarzem określają stopień jego zużycia, – przez cały okres użytkowania podręczników lub materiałów edukacyjnych uczniowie są zobowiązani do odpowiedniego korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, do zachowania troski o walor użytkowy i estetyczny tych podręczników oraz chronienia przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź zagubieniem, – wypożyczający powinien zwrócić szczególną uwagę na stan książek, a o fakcie zniszczenia lub zgubienia podręcznika jest zobowiązany niezwłocznie poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki, – zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach
i materiałach edukacyjnych,

– w podręcznikach nie wolno niczego zaznaczać, dorysowywać, doklejać, podkreślać, wycinać i wyrywać stron,

– podręczniki należy dodatkowo ochronić okładką,

– na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki,
– przez uszkodzenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które powoduje pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika lub materiału (np. zabrudzenie, poplamienie, popisanie, zgniecenie, rozerwanie), ale możliwe jest usunięcie skutków tych naruszeń (uczeń, który doprowadził do uszkodzenia, zobowiązany jest podręcznik lub materiał edukacyjny naprawić), – przez zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które uniemożliwia dalsze ich wykorzystywanie, a usunąć skutków naruszeń nie da się (poplamienie niedające się usunąć, trwałe zabrudzenie, porysowanie, połamanie, rozerwanie, wyrwanie, zagubienie kartek, zalanie),

– w przypadku zgubienia, znacznego zużycia (wykraczającego poza zwykłe używanie) lub zniszczenia podręcznika lub materiału dydaktycznego, (zgodnie
z obowiązującym od 15 lutego 2017 r. art.22ak ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) rodzice uczniów są zobowiązani do jego odkupienia,

– jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączone była płyta CD/DVD, mapy, plansze itd., należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym – zagubienie płyty CD/DVD skutkuje koniecznością odkupienia całego podręcznika lub materiału edukacyjnego,

– wychowawca ma obowiązek poinformować uczniów o zasadach korzystania
z podręczników lub materiałów edukacyjnych,

– przestrzeganie regulaminu obowiązuje wszystkich nauczycieli, uczniów i ich rodziców szkoły,

– organem uprawnionym do zmiany i interpretacji postanowień regulaminu jest dyrektor szkoły, – uczniowie i ich rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

2. Szczegółowe zasady przyjęcia, ewidencji, dystrybucji i szacowania stopnia zużycia podręczników (z dotacji celowej ) w Samorządowej Szkole Podstawowej
nr 6 we Wrześni:

– zgodnie z art. 22aj. ust.1. Ustawy o systemie oświaty podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe są gromadzone i ewidencjonowane w bibliotece szkolnej,
– czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje dyrektor szkoły (art. 22aj. ust.2. Ustawy o systemie oświaty), – celem właściwej identyfikacji podręczników/materiałów edukacyjnych z dotacji nauczyciel odpowiedzialny za bibliotekę szkolną prowadzi ewidencję otrzymanych podręczników (zakłada odrębną księgę inwentarzową, którą dla odróżnienia od księgi inwentarza głównego, dodatkowo opisuje jako Księgę inwentarzową – Podręczniki bezp. i z dot. (Pb),

– materiałów ćwiczeniowych nie wpisuje do księgi inwentarzowej, gdyż ich wartość nie jest wliczana do wartości księgozbioru,

– szkoła za pośrednictwem biblioteki przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe (przeznaczone do obowiązkowych zajęć edukacyjnych) bez obowiązku zwrotu po zakończeniu zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym lub je udostępnia,

– każdy podręcznik należy opieczętować pieczątką biblioteki na karcie tytułowej,

– każdy podręcznik otrzymuje indywidualny numer ewidencyjny zgodnie z zapisem w księdze inwentarzowej z dopiskiem Pb (np. 123 Pb) oraz kod,

– podręczniki są wypożyczane uczniom niezwłocznie po rozpoczęciu roku szkolnego natomiast wychowawcy klas zobowiązani są do zapoznania rodziców/prawnych opiekunów dziecka z obowiązującymi w szkole procedurami użyczania podręczników,

– inwentaryzacja zasobów odbywa się raz w roku (po ich odbiorze od użytkowników ),

– stopień zużycia lub zniszczenia podręcznika określają: nauczyciele bibliotekarze oraz wychowawca ucznia,

– decyzje w kwestiach spornych dotyczących podręczników lub innych materiałów pomiędzy nauczycielem, bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki, które nie zostały ujęte w tym regulaminie, podejmuje dyrektor szkoły,

– w okresach miedzy wypożyczeniami (okres wakacji) podręczniki i materiały edukacyjne zabezpiecza się w magazynie,

– nadzór nad prawidłowym przechowywaniem podręczników i dokumentacji sprawuje dyrektor szkoły.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.